Radoved - odkrij nekaj novega
Pokliči 080 50 59

Druga svetovna vojna: družba

Vsebuje več kot 80 strani. Na 56 straneh z vsebino se nahaja 140 fotografij in slik, okrog 10 grafov, tabel  in zemljevidov ter okrog 26 animacij. Ostale strani so namenjene nalogam za preverjanje in utrjevanje znanja.


Poglavja

Politična in diplomatska dejavnost zaveznikov
Življenje v Evropi med vojno in migracije
Življenje na okupiranih ozemljih
Odporniška gibanja
Kolaboracija
Holokavst
Vojna kultura in znanost
Orožja 2. svetovne vojne
Žrtve in posledice 2. svetovne vojne

Vstopi

Opis

Interaktivna izobraževalna vsebina Druga svetovna vojna - družba na slikovit in zanimiv način predstavlja življenje ljudi v obdobju najobsežnejšega spopada v zgodovini človeštva med leti 1939 in 1945.

Vsebina je zasnovana kot učni pripomoček za učitelje in učence pri pouku zgodovine v gimnazijah, srednjih šolah in osnovnih šolah.

Izdelek ustreza zahtevam učnega načrta in učbenika gimnazij in srednjih šol, pa tudi maturitetnega kataloga ter sledi smernicam sodobnega pouka zgodovine. Učni cilji so usklajeni tudi s cilji v učnem načrtu za pouk zgodovine v osnovni šoli.

Pri pripravi vsebine so upoštevana učna načela sistematičnosti in nazornosti in postopnosti, kar učiteljem omogoča preglednost nad vsebino in sistematičnost pri podajanju le-te. Uporablja se lahko pri različnih tipih in oblikah učnih ur. Lahko se uporablja kot osnovni vir vsebine (za osnovne šole so določene vsebine dodatni vir informacij) ali pa kot dopolnilo že uveljavljenim načinom pridobivanja znanja (npr. učitelj prikaže samo določene animacije, zemljevide ali slike).

Vsebine so odličen vir gradiva za pripravo seminarskih nalog.

Številne zanimivosti skupaj z različni tipi animacij, grafični prikazi, časovni trakovi in bogatim slikovnim gradivom učencem omogočajo nazorno predstavo o tedanjem času ter mu pomagajo pri razumevanju preteklosti. Opisi in razlage so enostavni kar pri učencih spodbuja razmišljanje o preteklosti in njenih vplivih na sedanjost.

Učencem in dijakom je omogočeno tudi utrjevanje pridobljenega znanja s pomočjo nalog za utrjevanje in preverjanje znanja. Naloge so namenjene predvsem za sprotno učenje po končanem osvajanju pridobljenega znanja, ob koncu učne ure.

Temeljni namen vsebine Druga svetovna vojna - družba je omogočiti učiteljem kvalitetnejše in lažje poučevanje, dijakom oz. učencem pa nuditi možnost individualnega učenja v šoli ali doma.