Radoved - odkrij nekaj novega
Pokliči 080 50 59

Svet med svetovnima vojnama

Vsebuje 140 strani. Na 91 straneh z vsebino se nahaja okrog 170 fotografij in slik, okrog 40 grafov, tabel  in zemljevidov ter okrog 60 animacij. Ostale strani so namenjene nalogam za preverjanje in utrjevanje znanja.


Poglavja

Od ruske revolucije do komunizma
Konec vojne in mirovne pogodbe
Po 1. svetovni vojni nove vojne in konflikti
Demokratični sistemi med svetovnima vojnama
Totalitarni sistemi med obema vojnama
Družbene in gospodarske spremembe med vojnama
Pot v novo svetovno vojno
Politični razvoj neevropskih dežel
Kratek pregled obdobja med svetovnima vojnama

Vstopi

Opis

Interaktivna izobraževalna vsebina Svet med svetovnima vojnama na slikovit in zanimiv način predstavlja obdobje med svetovnima vojnama.

Vsebina je zasnovana kot učni pripomoček za učitelje in učence pri pouku zgodovine v gimnazijah, srednjih šolah in osnovnih šolah.

Izdelek ustreza zahtevam učnega načrta in učbenika gimnazij in srednjih šol, pa tudi maturitetnega kataloga ter sledi smernicam sodobnega pouka geografije. Učni cilji so usklajeni tudi s cilji v učnem načrtu za pouk zgodovine v osnovni šoli.

Pri pripravi vsebine so upoštevana učna načela sistematičnosti in nazornosti in postopnosti, kar učiteljem omogoča preglednost nad vsebino in sistematičnost pri podajanju le-te. Uporablja se lahko pri različnih tipih in oblikah učnih ur. Lahko se uporablja kot osnovni vir vsebine (za osnovne šole so določene vsebine dodatni vir informacij) ali pa kot dopolnilo že uveljavljenim načinom pridobivanja znanja (npr. učitelj prikaže samo določene animacije, zemljevide ali slike).

Vsebine so odličen vir gradiva za pripravo seminarskih nalog.

Številne zanimivosti skupaj z različni tipi animacij, grafični prikazi, časovni trakovi in bogatim slikovnim gradivom učencem omogočajo nazorno predstavo o tedanjem času ter mu pomagajo pri razumevanju preteklosti. Opisi in razlage so enostavni kar pri učencih spodbuja razmišljanje o preteklosti in njenih vplivih na sedanjost.

Učencem in dijakom je omogočeno tudi utrjevanje pridobljenega znanja s pomočjo nalog za utrjevanje in preverjanje znanja. Naloge so namenjene predvsem za sprotno učenje po končanem osvajanju pridobljenega znanja, ob koncu učne ure.

Temeljni namen vsebine Svet med svetovnima vojnama je omogočiti učiteljem kvalitetnejše in lažje poučevanje, dijakom oz. učencem pa nuditi možnost individualnega učenja v šoli ali doma.