Radoved - odkrij nekaj novega
Pokliči 080 50 59

Človeško telo 1

Od celice do organizma

Vsebuje več kot 100 strani. Na 63 straneh z vsebino se nahaja več kot 170 fotografij in slik ter okrog 40 animacij. Ostale strani so namenjene nalogam za preverjanje in utrjevanje znanja.

Poglavja

Organizem
Celica
Delitev celice
Tkivo
Organi in organski sistemi
Organski sistemi pri človeku
Razmnoževanje
Razvoj človeka

Vstopi

Tematika:

Opis

Interaktivna izobraževalna vsebina Človeško telo 1 na slikovit in zanimiv način predstavlja temeljne lastnosti živega, organizmov, do razvoja človeka.

Vsebina je zasnovana kot učni pripomoček za učitelje in učence pri pouku biologije v gimnazijah, srednjih šolah in osnovnih šolah.

Izdelek ustreza zahtevam učnega načrta in učbenika gimnazij in srednjih šol, pa tudi maturitetnega kataloga ter sledi smernicam sodobnega pouka biologije. Učni cilji so usklajeni tudi s cilji v učnem načrtu za pouk biologije v osnovni šoli.

Pri pripravi vsebine so upoštevana učna načela sistematičnosti in nazornosti in postopnosti, kar učiteljem omogoča preglednost nad vsebino in sistematičnost pri podajanju le-te. Uporablja se lahko pri različnih tipih in oblikah učnih ur. Lahko se uporablja kot osnovni vir vsebine (za osnovne šole so določene vsebine dodatni vir informacij) ali pa kot dopolnilo že uveljavljenim načinom pridobivanja znanja (npr. učitelj prikaže samo določene animacije, zemljevide ali slike).

Vsebine so odličen vir gradiva za pripravo seminarskih nalog.

Številne zanimivosti skupaj z različni tipi animacij, grafični prikazi, časovni trakovi in bogatim slikovnim gradivom učencem omogočajo nazorno predstavo o razvoja živega. Opisi in razlage so enostavni kar pri učencih spodbuja razmišljanje o razvoju in delovanju organizmov.

Učencem in dijakom je omogočeno tudi utrjevanje pridobljenega znanja s pomočjo nalog za utrjevanje in preverjanje znanja. Naloge so namenjene predvsem za sprotno učenje po končanem osvajanju pridobljenega znanja, ob koncu učne ure.

Temeljni namen vsebine Človeško telo 1 je omogočiti učiteljem kvalitetnejše in lažje poučevanje, dijakom oz. učencem pa nuditi možnost individualnega učenja v šoli ali doma.