Radoved - odkrij nekaj novega
Pokliči 080 50 59

Slovensko nacionalno oblikovanje in Slovenci v 19. stoletju

Vsebuje 120 strani. Na 68 straneh z vsebino se nahaja 140 fotografij in slik, več kot 20 grafov, tabel  in zemljevidov ter okrog 50 animacij. Ostale strani so namenjene nalogam za preverjanje in utrjevanje znanja.


Poglavja

Slovenci na prehodu iz 18. v 19. stoletje
Marčna revolucija
Novi absolutizem
Ustavna doba in krepitev nacionalne zavesti v drugi polovici 19. stoletja
Nastanek političnih strank in novi politični koncepti ob koncu 19. stoletja
Pregled velikih narodnih buditeljev na Slovenskem
Gospodarski in družbeni razvoj Slovencev v 19. stoletju
Kratek pregled dogajanja na Slovenskem v 19. stoletju

Vstopi

Tematika:
Oznake:

Opis

Interaktivna izobraževalna vsebina Slovensko nacionalno oblikovanje in Slovenci v 19. stoletju na slikovit in zanimiv način predstavlja dogodke na slovenskem prostoru v 19. stoletju.

Vsebina je zasnovana kot učni pripomoček za učitelje in učence pri pouku zgodovine v gimnazijah, srednjih šolah in osnovnih šolah.

Izdelek ustreza zahtevam učnega načrta in učbenika gimnazij in srednjih šol, pa tudi maturitetnega kataloga ter sledi smernicam sodobnega pouka geografije. Učni cilji so usklajeni tudi s cilji v učnem načrtu za pouk zgodovine v osnovni šoli.

Pri pripravi vsebine so upoštevana učna načela sistematičnosti in nazornosti in postopnosti, kar učiteljem omogoča preglednost nad vsebino in sistematičnost pri podajanju le-te. Uporablja se lahko pri različnih tipih in oblikah učnih ur. Lahko se uporablja kot osnovni vir vsebine (za osnovne šole so določene vsebine dodatni vir informacij) ali pa kot dopolnilo že uveljavljenim načinom pridobivanja znanja (npr. učitelj prikaže samo določene animacije, zemljevide ali slike).

Vsebine so odličen vir gradiva za pripravo seminarskih nalog.

Številne zanimivosti skupaj z različni tipi animacij, grafični prikazi, časovni trakovi in bogatim slikovnim gradivom učencem omogočajo nazorno predstavo o tedanjem času ter mu pomagajo pri razumevanju preteklosti. Opisi in razlage so enostavni kar pri učencih spodbuja razmišljanje o preteklosti in njenih vplivih na sedanjost.

Učencem in dijakom je omogočeno tudi utrjevanje pridobljenega znanja s pomočjo nalog za utrjevanje in preverjanje znanja. Naloge so namenjene predvsem za sprotno učenje po končanem osvajanju pridobljenega znanja, ob koncu učne ure.

Temeljni namen vsebine Slovensko nacionalno oblikovanje in Slovenci v 19. stoletju je omogočiti učiteljem kvalitetnejše in lažje poučevanje, dijakom oz. učencem pa nuditi možnost individualnega učenja v šoli ali doma.