Radoved - odkrij nekaj novega
Pokliči 080 50 59

Zgodovina antičnega Rima

Vsebuje približno 160 zaslonskih strani. Na približno 80 straneh z vsebino se nahaja skupno okoli 210 fotografij in slik, približno 60 zemljevidov ter več kot 60 animacij. Ostale strani so namenjene nalogam za preverjanje in utrjevanje znanja.


Poglavja


Apeninski polotok pred nastankom rimske države
Nastanek in razvoj rimske kraljevine
Nastanek in razvoj rimske republike
Družbene in politične spremembe po vzponu rimske republike
Vzpon rimske republike
Kriza rimske republike in poskusi reform
Prvi triumvirat in Cezarjeva diktatura
Drugi triumvirat in državljanska vojna
Oktavijan in principat
Prvo obdobje principata (14 - 180 n.š.)
Postopen razpad rimskega imperija
Kriza rimskega cesarstva
Rimska kultura
Življenje Rimljanov
Rimljani na ozemlju današnje Slovenije
Gospodarstvo v antičnem Rimu
Od ustanovitve mesta Rim do propada zahodnorimskega cesarstva
Kratek pregled zgodovine antičnega Rima: časovni trak
Rim nekoč in danes

Vstopi

Opis

Interaktivna izobraževalna vsebina Zgodovina antičnega Rima na slikovit in zanimiv način predstavlja rimski svet v času antike.

Vsebina je zasnovana kot učni pripomoček za učitelje in učence pri pouku zgodovine:

-    v prvem letniku gimnazij,
-    v prvem letniku srednjih šol in
-    v osnovnih šolah.

Izdelek ustreza zahtevam učnega načrta in učbenika v osnovnih šolah, gimnazijah in srednjih šolah, pa tudi maturitetnega kataloga ter sledi smernicam sodobnega pouka zgodovine.

Pri pripravi vsebine so upoštevana učna načela sistematičnosti in nazornosti in postopnosti, kar učiteljem omogoča preglednost nad vsebino in sistematičnost pri podajanju le-te. Uporablja se lahko pri različnih tipih in oblikah učnih ur. Lahko se uporablja kot osnovni vir vsebine (za osnovne šole so določene vsebine dodatni vir informacij) ali pa kot dopolnilo že uveljavljenim načinom pridobivanja znanja (npr. učitelj prikaže samo določene animacije, zemljevide ali slike).

Vsebine so odličen vir gradiva za pripravo seminarskih nalog.

Številne zanimivosti skupaj z različni tipi animacij, grafični prikazi, časovni trakovi in bogatim slikovnim gradivom učencem omogočajo nazorno predstavo o tedanjem času ter mu pomagajo pri razumevanju preteklosti. Opisi in razlage so enostavni kar pri učencih spodbuja razmišljanje o preteklosti in njenih vplivih na sedanjost.

Učencem in dijakom je omogočeno tudi utrjevanje pridobljenega znanja s pomočjo nalog za utrjevanje in preverjanje znanja. Naloge so namenjene predvsem za sprotno učenje po končanem osvajanju pridobljenega znanja, ob koncu učne ure.

Temeljni namen vsebine Zgodovina antičnega Rima je omogočiti učiteljem kvalitetnejše in lažje poučevanje, dijakom oz. učencem pa nuditi možnost individualnega učenja v šoli ali doma.