Radoved - odkrij nekaj novega
Pokliči 080 50 59

Zgodovina antične Grčije

Vsebuje okrog približno 160 zaslonskih strani. Na približno 80 straneh z vsebino se nahaja skupaj več kot 200 fotografij in slik, približno 40 zemljevidov ter 62 animacij. Ostale strani so namenjene nalogam za preverjanje in utrjevanje znanja.

Poglavja

Prve kulture na egejskem območju
Naseljevanje grških plemen in nastanek mestnih držav
Družbene in politične spremembe v času kolonizacije
Grška kolonizacija
Atene
Šparta
Perzija
Zlata doba Aten
Peloponeške vojne
Perzijsko-grške vojne
Makedonija
Grška kultura
Grki na današnjem slovenskem ozemlju

Vstopi

Opis

Interaktivna izobraževalna vsebina Zgodovina antične Grčije na slikovit in zanimiv način predstavlja grški svet v času antike.

Vsebina je zasnovana kot učni pripomoček za učitelje in učence pri pouku zgodovine:

-    v prvem letniku gimnazij, 
-    v prvem letniku srednjih šol in
-    v osnovnih šolah.

Izdelek ustreza zahtevam učnega načrta in učbenika v osnovnih šolah, gimnazijah in srednjih šolah, pa tudi maturitetnega kataloga ter sledi smernicam sodobnega pouka zgodovine.

Pri pripravi vsebine so upoštevana učna načela sistematičnosti in nazornosti in postopnosti, kar učiteljem omogoča preglednost nad vsebino in sistematičnost pri podajanju le-te. Uporablja se lahko pri različnih tipih in oblikah učnih ur. Lahko se uporablja kot osnovni vir vsebine (za osnovne šole so določene vsebine dodatni vir informacij) ali pa kot dopolnilo že uveljavljenim načinom pridobivanja znanja (npr. učitelj prikaže samo določene animacije, zemljevide ali slike).

Vsebine so odličen vir gradiva za pripravo seminarskih nalog.

Številne zanimivosti skupaj z različni tipi animacij, grafični prikazi, časovni trakovi in bogatim slikovnim gradivom učencem omogočajo nazorno predstavo o tedanjem času ter mu pomagajo pri razumevanju preteklosti. Opisi in razlage so enostavni kar pri učencih spodbuja razmišljanje o preteklosti in njenih vplivih na sedanjost.

Učencem in dijakom je omogočeno tudi utrjevanje pridobljenega znanja s pomočjo nalog za utrjevanje in preverjanje znanja. Naloge so namenjene predvsem za sprotno učenje po končanem osvajanju pridobljenega znanja, ob koncu učne ure.

Temeljni namen vsebine Zgodovina antične Grčije je omogočiti učiteljem kvalitetnejše in lažje poučevanje, dijakom oz. učencem pa nuditi možnost individualnega učenja v šoli ali doma.