Radoved - odkrij nekaj novega
Pokliči 080 50 59

Slovenske dežele od 11. do 16. stoletja

Vsebuje približno 120 strani. Na več kot 70 straneh z vsebino se nahaja 80 slik in fotografij, 25 zemljevidov ter 18 animacij. Ostale strani so namenjene nalogam za preverjanje in utrjevanje znanja.


Poglavja

Oblikovanje slovenskih dežel
Grofje Celjski
Kolonizacija
Trgi in mesta
Gospodarstvo
Življenje v srednjem veku
Vloga cerkve
Kmečki upori
Turški vpadi na slovensko ozemlje in obramba dežele
Umetnost in znanost
Pregled dogajanja na Slovenskem ozemlju od 11. do 16. stoletja

Vstopi

Tematika:

Opis

Interaktivna izobraževalna vsebina Slovenske dežele od 11. do 16. stoletja na slikovit in zanimiv način predstavlja Slovenijo med 11. in 16. stoletljem.

Vsebina je zasnovana kot učni pripomoček za učitelje in učence pri pouku zgodovine v gimnazijah, srednjih šolah in osnovnih šolah.

Izdelek ustreza zahtevam učnega načrta in učbenika gimnazij in srednjih šol, pa tudi maturitetnega kataloga ter sledi smernicam sodobnega pouka geografije. Učni cilji so usklajeni tudi s cilji v učnem načrtu za pouk zgodovine v osnovni šoli.

Pri pripravi vsebine so upoštevana učna načela sistematičnosti in nazornosti in postopnosti, kar učiteljem omogoča preglednost nad vsebino in sistematičnost pri podajanju le-te. Uporablja se lahko pri različnih tipih in oblikah učnih ur. Lahko se uporablja kot osnovni vir vsebine (za osnovne šole so določene vsebine dodatni vir informacij) ali pa kot dopolnilo že uveljavljenim načinom pridobivanja znanja (npr. učitelj prikaže samo določene animacije, zemljevide ali slike).

Vsebine so odličen vir gradiva za pripravo seminarskih nalog.

Številne zanimivosti skupaj z različni tipi animacij, grafični prikazi, časovni trakovi in bogatim slikovnim gradivom učencem omogočajo nazorno predstavo o tedanjem času ter mu pomagajo pri razumevanju preteklosti. Opisi in razlage so enostavni kar pri učencih spodbuja razmišljanje o preteklosti in njenih vplivih na sedanjost.

Učencem in dijakom je omogočeno tudi utrjevanje pridobljenega znanja s pomočjo nalog za utrjevanje in preverjanje znanja. Naloge so namenjene predvsem za sprotno učenje po končanem osvajanju pridobljenega znanja, ob koncu učne ure.

Temeljni namen vsebine Slovenske dežele od 11. do 16. stoletja je omogočiti učiteljem kvalitetnejše in lažje poučevanje, dijakom oz. učencem pa nuditi možnost individualnega učenja v šoli ali doma.